Holland Opera

2015-2016 en 2018-2019

De vraag

Hoe ontwikkelen we een sterke visie en strategie, als basis voor onze meerjarige subsidieaanvragen?

Holland Opera is het operahuis van Amersfoort. Het gezelschap maakt opera’s voor de jeugd die te zien zijn op scholen en in theaters in Nederland, waaronder in het eigen theater De Veerensmederij. Daarnaast toont Holland Opera nieuwe opera’s op bijzondere locaties in Amersfoort en omstreken.

Om goed voorbereid te zijn op een nieuwe beleidsperiode wilde Holland Opera zijn ambities vertalen in een sterke visie en strategie. Wij hebben het gezelschap begeleid in aanloop naar de huidige beleidsperiode 2017-2020 en werken momenteel aan de strategie voor 2021-2024.

 

2015-2016

Het programma

Holland Opera wilde een meerjarige subsidieaanvraag indienen bij het ministerie van OCW en bij Fonds Podiumkunsten. In zes gesprekken met de directie en het bestuur analyseerde het team wat er op dat moment goed ging en wat er beter kon binnen de organisatie.

Ook onderzocht het team hoe eerdere plannen en strategieën hebben uitgepakt en waar mogelijke kansen liggen. De medewerkers en marketeers werden bij verschillende onderdelen betrokken.

Daarnaast deelden vrijwilligers tijdens een creatieve werksessie hun redenen om bij Holland Opera te werken, wat naar hun mening de sterke en zwakke punten van het gezelschap zijn en waarom ze meer als ambassadeur willen fungeren.

Met behulp van de Monitor Podiumkunsten is ingezoomd op de waarden die Holland Opera creëert en voor wie het gezelschap dat doet. Met deze input heeft het team een aantal ideeën en thema’s vastgesteld.

De resultaten

De missie, visie en het profiel van Holland Opera zijn aangescherpt en er is ingezoomd op het belang van samenwerking in de werkwijze van het gezelschap. Er is duidelijker verwoord hoe Holland Opera zich artistiek onderscheidt en hoe dit samenhangt met de visie op educatie, talentontwikkeling, marketing, positionering en ondernemerschap.

Het traject heeft geleid tot een strategiedocument voor directie en bestuur, dat de basis vormde voor de subsidieaanvragen bij het Fonds Podiumkunsten en het ministerie van OCW. De aanvraag bij het Fonds Podiumkunsten voor de periode 2017-2020 is gehonoreerd

 

2018-2019

Het programma

Holland Opera wilde voor de komende beleidsperiode opnieuw een aanvraag indienen bij het ministerie van OCW en daarvoor zijn kansen als operahuis van de toekomst onderzoeken.

In drie fases ging het team hiermee aan de slag. Anders dan in het vorige traject ging het gezelschap deze keer ook volop naar buiten. Als eerste wilden we verschillende perspectieven horen om te verkennen wat belangrijke ontwikkelingen voor de toekomst van Holland Opera zijn.

Het team sprak daarom met makers over de ontwikkelingen in opera in het algemeen en bij Holland Opera in het bijzonder. Met bezoekers werd verkend welke kansen zij zien om een groter en breder publiek te bereiken. Ook deelden ondernemers hun ideeën om verbindingen in Amersfoort te leggen en andere kansen te benutten

De resultaten

Het uitgebreide veldonderzoek heeft geleid tot een dieper inzicht in relevante ontwikkelingen en kansen voor Holland Opera.

Momenteel bevindt Holland Opera zich in de fase van strategieontwikkeling, waarin de ambitie voor de komende jaren wordt geformuleerd en de bouwstenen voor de strategie worden gekozen. Het team werkt deze vervolgens uit in concrete activiteiten en samenwerkingen die nodig zijn voor de realisatie.

Ook onderzoekt het team hoe de organisatie zich het beste kan doorontwikkelen, hoe het de marketing en publieksactiviteiten kan verdiepen en vernieuwen en hoe het de wensen op het gebied van faciliteiten en financiën kan realiseren.

Wanneer in het najaar van 2019 de subsidieregelingen en -criteria voor de volgende beleidsperiode bekend worden, heeft Holland Opera een weldoordacht strategisch document klaarliggen. Hierin staan de ambitie, strategie en uitwerking op hoofdlijnen uitgeschreven. Dit dient als basis voor de subsidieaanvragen, die in de volgende fase worden uitgewerkt.

 

De betrokkenen

De teams van Holland Opera werden gevormd door directie- en bestuursleden. Tussentijds werden ook de productie-, educatie en marketingmedewerkers bij de trajecten betrokken. Voor makers, vrijwilligers en publiek organiseerden we eigen actieve werksessies.

Anne-Marie leidde beide strategietrajecten en schreef de strategiedocumenten. De aanvragen in 2016 kwamen tot stand in samenwerking met Lonneke Kok en Ellen Segeren.