Fonds voor Cultuurparticipatie

2018-2019

DE VRAAG

Hoe betrekken we cultuurmakers, culturele organisaties, scholen, docenten, bemiddelaars, stakeholders en samenwerkingspartners bij de vorming van nieuw beleid?

In het najaar van 2018 startte het Fonds voor Cultuurparticipatie

met de voorbereidingen op de beleidsperiode 2021-2024. Het beleidskader dat het ministerie hiervoor zou geven was op dat moment nog in ontwikkeling, maar het fonds wilde alvast proactief aan de slag. Het fonds vond het van belang om daar mensen van binnen én buiten de organisatie bij te betrekken.

 

HET PROGRAMMA

Het strategietraject startte met de basis: het verzamelen van informatie, het inventariseren van gespreksonderwerpen en -partners en het maken van een projectplan en een planning.

Daarna begon de belangrijkste fase, die we ‘ophalen en verzamelen’ noemden. Het fonds trok daarvoor het land in, om met uiteenlopende belanghebbenden over de toekomst van cultuurparticipatie en cultuureducatie te praten. Zo werd er met provinciale bestuurders gesproken over de rol van de regio en dachten collega-fondsen en brancheorganisaties mee over belangrijke ontwikkelingen in het veld.

Ook bedachten we een inspirerend programma voor twee veldsessies: op maat ontwikkelde laboratoria voor ervaringsdeskundigen, over belangrijke thema’s in de wereld van cultuurparticipatie en cultuureducatie.

Begeleid door twee ‘laboranten’ kraakten medewerkers van scholen, gezelschappen en bemiddelaars actuele vraagstukken. De teams verzamelden in lab-sessies hun ervaringen, inzichten en aanbevelingen op speciaal ontworpen posters. De labs leverden het fonds veel bruikbare input op.

Zo bleek er op het gebied van cultuureducatie behoefte te zijn aan onafhankelijke intermediairs en meer onderlinge kennisuitwisseling. Ook werd duidelijk dat het programma Cultuureducatie met Kwaliteit een langere termijn nodig heeft om cultuureducatie stevig binnen scholen te verankeren.

Voor de toekomst van cultuurparticipatie bleken verbinders, makelaars en matchmakers van groot belang. Deze sleutelfiguren kunnen samenwerkingen met nieuwe en bestaande groepen aanboren en nieuwe activiteiten ontwikkelen. Ook is er meer behoefte aan vrije ruimte voor experiment, onderzoek en innovatie, waarbij de eigen kracht en specifieke context van verschillende initiatieven centraal staan.

 

DE RESULTATEN

Na afloop van de veldsessies hebben we alle opgehaalde bevindingen verzameld en deze tot conclusies over cultuureducatie en cultuurparticipatie herleid. Hieruit formuleerden we vervolgens de rode draden die door deze beleidsterreinen heen lopen.

Deze door het veld gedragen input kon het fonds vervolgens meenemen als bouwstenen voor het beleid van 2021-2024.

 

DE BETROKKENEN

Het kernteam, bestaande uit het MT en de senior beleidsmedewerkers, kwam vier keer bij elkaar om de veldsessies voor te bereiden en de opgehaalde informatie te bespreken.

Daarnaast werden alle medewerkers van het fonds tussentijds geïnformeerd en in levendige sessies bij het traject betrokken. Het strategietraject is begeleid door Anne-Marie.