Hoe verbeteren we de vitaliteit en duurzame inzetbaarheid van werkenden in de creatieve sector?

Stichting VACI draagt bij aan de vitaliteit en duurzame inzetbaarheid van medewerkers van instellingen in de creatieve sector door een verzuimloket te faciliteren: een dienstverleningspakket dat bestaat uit een verzekering voor loondoorbetaling bij ziekte, verzuimbegeleiding bij ziekte en begeleiding door Arboartsen. Ook is de stichting actief op het gebied van preventie en kennisoverdracht.

De aanpak

De marketing en communicatie rondom dienstverlening en kennisoverdracht is verbeterd en het contact met de circa tachtig aangesloten organisaties is geïntensiveerd. Ook is een tevredenheidsonderzoek gehouden naar de dienstverlening en communicatie.

Daarnaast heeft een verkenning in het veld plaatsgevonden om te weten welke vragen er spelen bij werkgevers en werknemers met betrekking tot gezondheid en ziekte.

VACI heeft administratieve taken op zich genomen ten behoeve van de uitvoering van het verzuimloket. Veranderingen in de dienstverlening worden – gevoed door de uitkomsten uit het onderzoek – in samenwerking met de uitvoerende partners voorbereid.

Het onderzoekstraject van gesprekken met werkenden en werkgevers, brancheorganisaties en andere ondersteunende organisaties in de sector heeft veel inzicht verschaft en heeft geleid tot het initiatief voor het project Your Life on Stage. VACI is aanjager en kartrekker van dit samenwerkingsproject.

Rol CultuurOntwerp

Anne-Marie Kremer coördineert de dienstverlening, is contactpersoon voor aangesloten organisaties en uitvoerende partijen van het verzuimloket en ondersteunt het bestuur van VACI.