Privacyverklaring

Je privacy is voor CultuurOntwerp van groot belang. In deze privacyverklaring leggen we uit hoe we jouw persoonsgegevens verwerken en gebruiken.

 • We verwerken je persoonsgegevens in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt. Deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in deze verklaring.
 • De verwerking van je persoonsgegevens is beperkt tot enkel die gegevens die minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt (dataminimalisatie).
 • We vragen je om uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van je persoonsgegevens.
 • We hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen zodat de beveiliging van jouw persoonsgegevens gewaarborgd is.
 • We geven geen persoonsgegevens door aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt.

Als je vragen hebt, of wilt weten wat we precies van jou bijhouden, neem dan contact op met ons.

Emailberichten en mailinglijsten

Grondslag: gerechtvaardigd belang
Om onze relaties en contacten te kunnen informeren over onze projecten hebben we mailinglijsten opgebouwd van geïnteresseerden. Als je hierop staat betekent dit dat je in het verleden ergens je emailadres hebt ingevuld om op de hoogte gehouden te worden. We slaan hiervoor je voor- en achternaam en e-mailadres op. Deze gegevens worden bewaard totdat je je weer afmeldt. We gebruiken deze gegevens alleen om te zorgen dat je op de hoogte bent van onze activiteiten en van nieuws uit de sector. Je kan je op ieder moment uitschrijven uit de mailinglijst. Iedere nieuwsbrief bevat een afmeldknop, maar je kan ook even contact met ons opnemen.

Opdrachtgevers, klanten en leveranciers

Grondslag uitvoering van overeenkomst
Om aan onze administratieve verplichtingen te voldoen, contact te kunnen onderhouden over de voortgang en onze opdrachten tot een goed einde te brengen slaan wij ook van onze klanten, opdrachtgevers en leveranciers gegevens op. Hiervoor kunnen we naam, adres, telefoonnummer, e-mailadres, bankgegevens en eventueel ook geslacht opslaan. Deze gegevens worden bewaard zolang de overeenkomst loopt en daarna in de financiële administratie voor 7 jaar.

Werknemers, stagiaires en vrijwilligers

Grondslag uitvoering van overeenkomst
Van onze werknemers, stagiaires en vrijwilligers worden volgende gegevens verwerkt, eveneens om de uitvoering van de overeenkomst mogelijk te maken en te kunnen voldoen aan de (wettelijke) administratieve verplichtingen. Hiervoor kunnen we naam, adres, telefoonnummer, e-mailadres, geboortedatum, geslacht, BSN, Bankgegevens en een kopie ID opslaan. Deze gegevens worden bewaard zolang de overeenkomst loopt en daarna in de financiële administratie voor 7 jaar.

Project(relaties), stakeholders en andere professionele contacten

Grondslag: gerechtvaardigd belang
Om onze projecten en activiteiten te realiseren staan wij in contact met meerdere partijen en organisaties. We verwerken de naam en emailadressen en soms telefoonnummers van professionele contacten die we verkrijgen uit visitekaartjes en met mondelinge toestemming. We maken hierbij een afweging van zakelijke belangen. Al deze gegevens worden opgeslagen alleen voor zolang deze ook daadwerkelijk van belang zijn voor de realisatie van onze activiteiten.

Foto’s en video

Grondslag: gerechtvaardigd belang
Het kan voorkomen dat we je vastleggen in de vorm van foto’s, als deelnemer aan een project bijvoorbeeld. Ook dit kan (soms) worden beschouwd als persoonsgegevens. We gebruiken foto en video om te communiceren over onze activiteiten. Op basis van een afweging van belangen kunnen we ervoor kiezen ook een foto waar jij op staat op te slaan (en te publiceren). Je hebt altijd het recht om hier tegen bezwaar te maken. Neem dan  contact met ons op.

Cookies

Onze websites gebruiken cookies, hiermee kunnen we bijvoorbeeld informatie opslaan zodat je die niet steeds hoeft in te vullen, maar we kunnen er ook mee zien dat je ons weer bezoekt. In principe zijn al onze cookies zogenoemde ‘functionele’ of ‘analytische’ cookies.

Berichten op deze site kunnen ingesloten (embedded) inhoud bevatten (bijvoorbeeld video’s, afbeeldingen, berichten, etc.). Ingesloten inhoud van andere websites gedraagt zich exact hetzelfde alsof de bezoeker deze andere website heeft bezocht. Deze websites kunnen data over jou verzamelen, cookies gebruiken, tracking van derde partijen insluiten en je interactie met deze ingesloten inhoud monitoren. Je kunt je instellingen beheren via een cookie-wall.

Google Analytics

Wij kunnen Google Analytics gebruiken om bij te houden hoe bezoekers onze online dienst gebruiken. Wij hebben een verwerkersovereenkomst met Google gesloten. Daarin staan strikte afspraken over wat zij mogen bijhouden. Wij hebben Google niet toegestaan de verkregen Analytics informatie te gebruiken voor andere Google-diensten. Wij laten Google de IP-adressen anonimiseren.

Andere partijen

Wij geven je persoonsgegevens alleen aan andere bedrijven of instanties als dat nodig is voor onze bedrijfsvoering of als de wet zegt dat dat moet. Een voorbeeld is dat we bij een vermoeden van fraude aangifte kunnen doen bij de politie. Zo gebruiken we bijvoorbeeld een externe partij voor onze boekhouding en voor het versturen van nieuwsbrieven. Ook kunnen onze opdrachtnemers toegang krijgen tot de persoonsgegevens die zij nodig hebben bij het uitvoeren van hun opdracht. We hebben met alle andere partijen die gebruik maken van je gegevens een verwerkersovereenkomst gesloten.

Bewaartermijn

CultuurOntwerp bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist.

Hoe we jouw data beveiligen

Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens van je te beschermen tegen onrechtmatige verwerking, zo hebben we bijvoorbeeld de volgende maatregelen genomen;

 • Alle personen die namens CultuurOntwerp van jouw gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan.
 • We hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op onze systemen.
 • Wij maken back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten.
 • We testen en evalueren regelmatig onze maatregelen.
 • Onze medewerkers zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens.

Inzage en wijzigen van je gegevens

Als je vragen hebt of wilt weten welke persoonsgegevens wij van jou hebben, kun je altijd met ons opnemen. Zie de contactgegevens hieronder. Je hebt de volgende rechten:

 • uitleg krijgen over welke persoonsgegevens we hebben en wat we daarmee doen
 • inzage in de precieze persoonsgegevens die we hebben
 • het laten corrigeren van fouten
 • het laten verwijderen van verouderde persoonsgegevens
 • intrekken van toestemming
 • bezwaar maken tegen een bepaald gebruik.

Let op dat je altijd duidelijk aangeeft wie je bent, zodat we zeker weten dat we geen gegevens van de verkeerde persoon aanpassen of verwijderen.

Klachten

Mocht je een klacht hebben over de verwerking van jouw persoonsgegevens dan vragen wij je hierover direct contact met ons op te nemen. Komen we er samen niet uit dan vinden wij dit natuurlijk erg vervelend. Je hebt altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming.

Vragen

Als je naar aanleiding van ons privacybeleid nog vragen of opmerkingen heeft neem dan contact met ons op!

Contactgegevens

CultuurOntwerp
M.J.E. Lippitsstraat 3
1022 KC Amsterdam
06 27 01 21 54
info at cultuurontwerp.nl/newsite

Wijzigingen in deze privacyverklaring

Wanneer onze online dienst wijzigt, kunnen wij ook de privacyverklaring aanpassen. Wij zullen ons best doen wijzigingen ook apart aan te kondigen. Deze Privacy verklaring is voor het laatst gewijzigd in mei 2018.